Sisseastumine

1. Eriala


Esitada järgmine kava:

Klaver (kava tuleb esitada peast)

  • polüfooniline teos (soovitavalt originaalis)
  • suurvorm (ulatusliku sonaadi või kontserdi puhul võib esitada 1. või 2. ja 3. osa)
  • virtuoosne etüüd

Orel (kava on lubatud esitada noodist)

  • J. S. Bachi eelse helilooja teos
  • J. S. Bachi teos
  • romantismiajastu teos

Lisaks peab üliõpilaskandidaat:

  • harmoniseerima antud meloodia
  • improviseerima jätku antud 4-taktilisele teemale
  • lugema noodist prima vista

Klavessiin (kava on lubatud esitada noodist)

  • suurvorm (süit, sonaat, kontsert)
  • 2 erinevas stiilis teost (prantsuse, itaalia, inglise jt)

Üliõpilaskandidaat peab tundma numbribassi ja mängima etteantud teose

Akordion (kava tuleb esitada peast)

  • polüfooniline teos
  • suurvorm või selle osa
  • karakterpala

Kava peab sisaldama erinevates stiilides ja erineva karakteriga teoseid, millest vähemalt üks on kirjutatud originaalis akordionile.

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium). Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • erinevate erialaspetsiifiliste tehniliste võtete valdamist ning nende kasutuse sobivust konkreetsete teostega;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
 • kava vastavust nõuetele, selle komplitseeritust ning selles leiduvate interpretatsiooniliste ja tehniliste ülesannete keerukust.

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.