Asenduskodulaste stipendium

Asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane,

 • kes on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel,
 • kes on elanud/elab asenduskodus või on viibinud/viibib perekonnas hooldamisel,
 • kes on kõrgkooli immatrikuleeritud hiljemalt kolm aastat pärast keskhariduse omandamist või jätkab õppimist magistriõppes hiljemalt 12 kuud pärast rakenduskõrgharidusõppe või bakalaureuseõppe lõpetamist,
 • kes õpib täiskoormusega,
 • kes ei ole akadeemilisel puhkusel (v.a. allpool nimetatud juhtudel),
 • kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust,
 • kes õpib kõrghariduse esimesel ja/või teisel õppeastmel.

Asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi suurus on 160 eurot kuus. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus üks kord õppeaastas ning toetus määratakse korraga kümneks kuuks. Taotlusi saab esitada vahemikus 25. september kuni 25. oktoober. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos kõigi nõutud lisadega Haridus- ja Noorteameti kodulehel olevas elektroonilises taotluskeskkonnas.

Stipendium makstakse välja iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud septembri- ja oktoobrikuu stipendium, mis makstakse välja novembris).

Akadeemilisel puhkusel viibival ja õppekava täitval üliõpilasel on stipendiumi õigus saada juhul, kui ta on:

 • keskmise, raske või sügava puudega,
 • alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja,
 • alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja,
 • viibib akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

Akadeemilisel puhkusel viibiva ja õppekava täitva üliõpilase puhul makstakse stipendiumi pärast semestri lõppu vastavalt sooritatud ainepunktide hulgale.

Rohkem infot stipendiumi taotlemise ja nõutavate lisadokumentide kohta leiab: harno.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium.