RAPP Lab

RAPP Lab – refleksioonipõhine professionaalne loomepraktika


RAPP Lab on Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ raames rahastatud 7 organisatsiooni strateegiline partnerlus, mis keskendub sellele, kuidas loomeuurimuste peegeldavad metoodikad võimaldavad muusikutel loovalt reageerida ümbritsevale majanduslik-kultuurilisele keskkonnale.

RAPP Labi eesmärgid

RAPP Lab põhineb eeldusel, et kunstilise materjali käsitlemise viis võib refleksiooni kaudu muutuda (uued tavad, kontserdiformaadid, õppevormingud jne). Tugevuste, nõrkuste, eelistuste, interdistsiplinaarsete pädevuste teadvustamist on võimalik edendada, mis mõjutab omakorda  muusikakõrgkoolis õppimist ja õpetamist ning muusikute jätkuvat isiklikku enesearengut, kui nad osalevad tuleviku ühiskondlikus ja sotsiaalses elus; sellest saab nende põhipädevus. Uute teadmiste omandamine reflektiivsuse ja kriitilise mõtlemise kaudu annab õpilastele, lõpetajatele ja õpetajatele võimaluse luua uusi majanduslikke ja kultuurilisi rolle ning selle tulemusena suurendada kultuurilist osalust.

Projekti peamised eesmärgid:

  • Praktiseerivate muusikute teadmiste ja tulevase hariduse ulatuse laiendamine reflektiivsuse ja kriitilise mõtlemise kaudu;
  • Muusikapraktika kõrgspetsialiseerumise täiendamine teadmusloome täiendavate vormidega;
  • Prototüüpsete õpetamis-, õppimis- ja pideva enesearendamise vormide väljatöötamine (laborid 1–6);
  • Muusikute aktiivse osaluse ja mõjuvõimu suurendamine uute majanduslike ning kultuuriliste rollide ja struktuuride loomiseks.

RAPP Lab partnerid

Projekti koordinaator EMTAs:
prof Kristel Pappel

Projektijuht:
Theodore Lee Parker, PhD (muusika)