Doktoriõppe korraldus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppes on avatud üks õppekava: muusika ja teatrikunst.
Õppekaval on kaks suunda:
1. muusikateaduslik suund
2. loovuurimuslik suund muusika või teatri valdkonnas

Doktoriõppe nominaalne kestus on neli aastat. Doktoriõppesse astumiseks sooritatakse kahes voorus toimuv sisseastumiseksam erialas. Kord aastas viiakse läbi atesteerimine, mille käigus hindab doktorinõukogu doktorantide edasijõudmist õppe-, loome- ja teadustöös.

Doktoriõpet juhib EMTA doktorinõukogu, millesse kuulub nii teadlasi kui ka loovisikutest professoreid ja vanemlektoreid. Doktoriõpet korraldab akadeemia doktoriõppe keskus. Doktoriõppe keskuse juurde kuuluvad doktorinõukogu ja doktoriõppekava nõukogu.

Doktoriõppe toimimist reguleerib määrus „Doktoriõppe korraldus ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias“ ja selle lisa „Doktoriõppe osaliste koostöö põhimõtted, õigused ja kohustused“. Vaata lähemalt: Dokumendid ja juhendid.