Sisseastumine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppes on avatud kaks õppekava.

Nominaalne õppeaeg doktoriõppes on 4 aastat. Täiskoormusega doktoriõpe on tasuta. Kõigile immatrikuleeritud doktorantidele makstakse doktoranditoetust 660 eurot kuus.

Muusika ja teatrikunst (loominguline suund)


Sisseastumiseksam:

Eksam toimub kahes voorus. Esimene voor on dokumendi- ja salvestiste voor, milleks doktoriõppesse astuja peab hiljemalt 3. juuniks 2021 vastuvõtusekretärile esitama:

  • interpretatsioonierialadel 45-60 min pikkuse kava videosalvestisena, heliloomingu erialal ca 45 min salvestatud muusikat (koos nooditekstiga), teatrikunsti erialal olulisemate loominguliste tööde nimekirja koos kirjalike materjalide ja/või salvestistega;
  • perspektiivse doktoriõpingute plaani, mis sisaldab 4 kontserdi (või erialaspetsiifiliselt muu loomingulise töö) kava ja vormikohast kirjaliku töö projekti;
  • senise loomingulise ja teadusliku tegevuse ülevaate (CV).

Teise vooru lubatakse kahe doktoriõppekava peale kokku kuni 10 kandidaati.

Teises voorus peab doktoriõppesse astuja:

  • eksamikomisjoni soovil esitama koha peal komisjoni poolt palutud osa oma salvestisena esitatud kavast või vestlema komisjoniga oma senisest loomingulisest tegevusest (dirigentide puhul ja lavakunsti erialal kohapealset esitust ei nõuta);
  • põhjendama ja kaitsma oma perspektiivset doktoriõpingute kava.

Teises voorus on reeglina nõutav kandidaadi isiklik kohalolek. Erandina võib vestlus toimuda ka elektrooniliste sidekanalite vahendusel.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja originaalsust;
 • erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • senise loomingulise tegevuse ulatust ja taset;
 • loomingulist potentsiaali, eeldusi rahvusvahelisel tasemel loominguliseks tegevuseks;
 • uurimisteema aktuaalsust ja seost loomingulise tegevusega;
 • uurimisprobleemi püstitamise selgust, meetodi läbimõeldust ning teemakohase kirjanduse ja allikate tundmist.

Eksamit hinnatakse skaalal 1-10 punkti. Eksamitulemuste põhjal moodustatakse kahe doktoriõppekava kandidaatidest ühine paremusjärjestus. Akadeemiasse võetakse vastu 5 paremat üliõpilaskandidaati. Doktorinõukogu võib täiendavalt teha mõnele kandidaadile ettepaneku alustada doktoriõpinguid eksternina.

Täpsem info teatrikunsti loomingulise doktoriõppe kohta:
Madli Pesti (lavakunsti osakonna doktoriõppe koordinaator): madli.pesti@eamt.ee.

Muusikateadus (teaduslik suund)


Sisseastumiseksam:

Eksam toimub kahes voorus. Esimene voor on dokumendivoor, milleks doktoriõppesse astuja peab hiljemalt 3. juuniks 2021 vastuvõtusekretärile esitama:

Teise vooru lubatakse kahe doktoriõppekava peale kokku kuni 10 kandidaati.

Teises voorus peab doktoriõppesse astuja põhjendama ja kaitsma oma perspektiivset doktoriõpingute kava ja doktoritöö projekti. Reeglina on nõutav kandidaadi isiklik kohalolek. Erandina võib vestlus toimuda ka elektrooniliste sidekanalite vahendusel.

Doktorantuuri vastuvõtueksam muusikateaduse erialal – teemad ja kirjandus (.pdf)

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • uurimisteema aktuaalsust ja probleemi püstitamise selgust;
 • teoreetilise konteksti avamist ja uurimismeetodite läbimõeldust;
 • teemakohase kirjanduse ja allikate tundmist;
 • kandidaadi senist teaduslikku tegevust ja tema eeldusi osalemiseks rahvusvahelises teadussuhtluses.

Eksamit hinnatakse skaalal 1-10 punkti. Eksamitulemuste põhjal moodustatakse kahe doktoriõppekava kandidaatidest ühine paremusjärjestus. Akadeemiasse võetakse vastu 5 paremat üliõpilaskandidaati. Doktorinõukogu võib täiendavalt teha mõnele kandidaadile ettepaneku alustada doktoriõpinguid eksternina.